Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Om projektet Pappor i separation

Pappa och separerad? För många kan det vara en av de tuffaste kriserna att gå igenom. Många pappor inser att de inte har några vänner kvar, att vardagen blir svår att få ihop och med konflikter på det blir det alltför ofta en situation där barnen kommer i kläm. Därför har vi på MÄN ett projekt som ger separerade pappor möjlighet till bättre stöd från omgivningen, med barnens bästa i fokus. Satsningen är ett 3-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. 

Separationer innebär en stor livsomställning och är ofta en krisperiod för både vuxna och barn. Det är också en risksituation för eskalerande konflikter mellan föräldrar och för våld i nära relationer.  

Män saknar ofta sociala nätverk 

Män har samtidigt generellt sett svagare sociala nätverk då många män överger vänskapsrelationer när de bildar familj. Vid kriser kan de därför ha svårt att få stöd från omgivningen, speciellt vid en upprivande separation. 

Specifikt riktade stöd gentemot pappor är ett outvecklat område i Sverige. Många aktörer som arbetar med föräldraskap ser pappor som en grupp som är svår att nå och efterfrågar mer kunskap och erfarenhet kring hur man ska göra det. Vi har också sett att de föräldrastödsmaterial som vänder sig till separerade föräldrar saknar perspektiv och innehåll kring hur mansnormer påverkar män i sitt föräldraskap. Med projektet kommer MÄN kunna fylla viktiga kunskapsluckor och stötta pappor utifrån vår gedigna erfarenhet av att engagera män, bland annat i våra pappagrupper för separerade. 

Främjar jämställt föräldraskap  

Målet med projektet är att skapa och sprida metoder och material som är lätta för pappor att ta till sig och som främjar ett jämställt föräldraskap. Detta ska göras genom metoder som bygger på målgruppens delaktighet, samt forskningsbaserade och beprövade utgångspunkter.  

Målgruppen för projektet är barn med erfarenhet av separerade föräldrar och pappor som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation. Projektet ska också generera kunskap och handlingsplaner för att identifiera högriskfall där separationer kan leda till mäns våld mot kvinnor och barn. Denna kunskap ska spridas till professionella som möter barn och föräldrar.

Projektets syfte är:
  • att utveckla ett tidigt föräldrastöd för separerade pappor där barnets bästa är i fokus
  • att öka andelen barn som upplever konstruktiva separationer
  • att nå ut brett och stötta pappor i sitt föräldraskap vid separation
  • att sprida kunskap om och möjlighet till att identifiera de högriskfall där separationer kan leda till mäns våld
  • att öka jämställdheten och bidra till visionen om ett samhälle fritt från våld.
Några av de verktyg som vi utgår ifrån är:
  • MÄN:s material för pappagrupper och vår samtalsmetod “Lilla rummet”
  • Stiftelsen Allmänna Barnhusets kunskapsbaserade instrument DOORS – ett verktyg för att undersöka behov av stöd hos föräldrar
  • Karolinska institutets metod för peer-support – en metod för mentorskap